Privacy verklaring


Privacy en Cookie beleid

Voetbalschool Rivierenland met KvK nummer: 68980787, gevestigd aan Burg. de Geusstraat 26 te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voetbalschool Rivierenland
Burg. de Geusstraat 26
5146 EB Waalwijk
T: 06-53363678
E: info@voetbalschoolrivierenland.nl
W: www.voetbalschoolrivierenland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalschool Rivierenland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          IBAN nummer

-          IP-adres (Google Analytics)

-          Locatiegegevens (Google Analytics)

-          Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)

-          Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalschool Rivierenland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

-          Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, dit zijn gegevens waarvoor u zelf als ouder toestemming hebt gegeven.

-          Foto�s van onze voetbalactiviteiten, hiervoor heeft u zelf via onze fotoverklaring als ouder toestemming gegeven.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voetbalschoolrivierenland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voetbalschool Rivierenland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van uw betaling

-          U te kunnen bellen, Whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-          Voetbalschool Rivierenland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voetbalschool Rivierenland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetbalschool Rivierenland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voetbalschool Rivierenland bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Voetbalschool Rivierenland op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetbalschool Rivierenland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (waar mogelijk) een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetbalschool Rivierenland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voetbalschool Rivierenland gebruikt functionele, analytische en social media cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Voetbalschool Rivierenland geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetbalschool Rivierenland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voetbalschoolrivierenland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voetbalschool Rivierenland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voetbalschool Rivierenland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@voetbalschoolrivierenland.nl

Voetbalschool Rivierenland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-          Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

-          Geldig SSL certificaat op onze website.

-          Alle medewerkers van Voetbalschool Rivierenland zijn op de hoogte van ons beveiligingsbeleid.

-          Datalekken moeten direct worden gemeld bij onze systeembeheerder, die deze beoordeelt en, indien nodig, aanmeldt bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld te Waalwijk op 14 januari 2019.